Voucher

REGULAMIN VOUCHERA PREZENTOWEGO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

SŁOWNICZEK

Wydawca – Caprese Home Decor Dorota Szambelan z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim 63-400, ul. Kolejowa 4, NIP: 6222546719,

Voucher prezentowy - elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, Voucher prezentowy, zawierający określony numer seryjny, uprawniający Nabywcę lub Użytkownika do jego realizacji w Sklepie internetowym marki Caprese Home Decor (e-caprese.pl) do określonej kwoty pieniężnej.

Sklep Internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Wydawcę pod adresem marką www.e-caprese.pl

Nabywca – osoba, która od Sprzedawcy otrzymuje Voucher prezentowy w zamian za przekazanie określonych środków pieniężnych.

Użytkownik – osoba, dysponująca Voucherem prezentowym, która dokona zakupu Towarów w Sklepie internetowym

Administrator danych osobowych – Nabywca lub Użytkownik jako podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania swoich danych osobowych.

Przetwarzający dane osobowe – Wydawca jako podmiot przetwarzający w imieniu Administratora dane osobowe Nabywcy.

Towary - produkty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym marki Caprese Home Decor (e-caprese.pl)

 

I WARUNKI OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania vouchera prezentowego.
 2. Wydawca, w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne w kwocie równej początkowej wartości nominalnej vouchera prezentowego ,  zobowiązuje się do przekazania Nabywcy vouchera prezentowego i do przyjmowania jej od Nabywcy lub Użytkownika do realizacji w Sklepie internetowym marki Caprese Home Decor
  (e-caprese.pl). Przekazanie Nabywcy vouchera prezentowego może być dokonane tylko przez Wydawcę w formie elektronicznej.
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej  vouchera prezentowego. Wartość nominalna vouchera prezentowego otrzymywanego w zamian za środki pieniężne może wynosić, według wyboru Nabywcy: 100 zł, 200 zł, 300 zł, 400 zł,500 zł, 600 zł, 700 zł, 800 zł, 900 zł, 1000 zł, 1100 zł lub 1200 zł. Voucher prezentowy może być zrealizowany przez Nabywcę lub Użytkownika wyłącznie w sklepie internetowym marki Caprese Home Decor (e-caprese.pl).
 4. Voucher prezentowy może być zrealizowany w sklepie internetowym marki Caprese Home Decor (e-caprese.pl) na zakup Towaru.
 5. Voucher prezentowy nie podlega wymianie na środki pieniężne, w całości ani w części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz Wydawcy. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Voucher nie zostanie zrealizowana w okresie ważności. Voucher prezentowy jest formą płatności za Towary.
 6. Płatność Voucherem prezentowym może być realizowana przez Nabywcę lub Użytkownika do dokonywania pełnych lub częściowych płatności. Jeżeli wartość złożonego zamówienia Towarów jest niższa, niż wartość użytego Vouchera, wartość różnicy pomiędzy zamówionymi Towarami a wartością Vouchera pozostanie do wykorzystania na saldzie przypisanym do danego Vouchera. Stan Salda można sprawdzić kontaktując się z Wydawcą.
 7. Vouchery prezentowe są kartami na okaziciela, realizacja Vouchera będzie stanowiła ważną transakcję każdorazowo, gdy spełnione są warunki określone w niniejszym Regulaminie. Realizacja Vouchera prezentowego będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Nabywca lub Użytkownik wejdzie w posiadanie Vouchera w sposób niezgodny z prawem, o czym Wydawca nie będzie wiedział. W przypadku powzięcia przez Wydawcę uzasadnionej informacji, iż Voucher prezentowy został nabyty przez Nabywcę w wyniku przestępstwa, Wydawca ma prawo odmówić jego zrealizowania.
 8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Voucher prezentowy, który został utracony lub uszkodzony, po jej przekazaniu Nabywcy.
 9. Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera prezentowego.
 10. Vouchery prezentowe są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela. Za okaziciela Vouchera uznawana będzie osoba Nabywcy lub Użytkownika, która podczas transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym posłuży się Voucherem w sposób określony w części II punkt 2.
 11. Aktywacja Vouchera prezentowego następuje z chwilą wydania Nabywcy Vouchera przez Wydawcę.
 12. Voucher prezentowy jest ważny przez okres wskazany na w Voucherze. Termin realizacji vouchera nie może być krótszy niż 6 miesięcy licząc od chwili zakupu przez Nabywcę. Nie istnieje możliwość przedłużenia terminu ważności określonego na Voucherze prezentowym.
 13. Płatność za Voucher może nastąpić wyłącznie kartą płatniczą lub przelewem.

II ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA PREZENTOWEGO

 1. Nabywca lub Użytkownik wybiera Towar w sklepie internetowym marki Caprese Home Decor (e-caprese.pl).
 2. Nabywcy lub Użytkownikowi przysługują takie same prawa do oferowanych rabatów i promocji w sklepie internetowym marki Caprese Home Decor (e-caprese.pl), jak każdej innej osobie nie korzystającej z Vouchera.
 3. W trakcie zakupu Towaru, Nabywca lub Użytkownik w polu „Uwagi Do Zamówienia” wpisuje kod wskazany na Voucherze prezentowym. Dodatkowo należy wybrać opcję płatności „Płatność przelewem tradycyjnym”. Wydawca obniży wysokość płatności za Towar o wartość Karty podarunkowej.
 4. Przy realizacji vouchera prezentowego Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania różnicy pomiędzy zamówionymi Towarami a wartością vouchera. Nabywca lub Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową, gdy wartość otrzymanego Towaru jest wyższa od wartości przedstawionego vouchera prezentowego.
 5. Wydawca ma prawo odmówić zrealizowania vouchera gdy:
  a) upłynął termin ważności vouchera prezentowego.

III ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERA PREZENTOWEGO

 1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera prezentowego otrzymuje od Wydawcy potwierdzenie zakupu lub na życzenie Fakturę VAT, potwierdzającą nabycie oraz wartość nominalną Vouchera prezentowego.
 2. Po realizacji  vouchera prezentowego w sklepie internetowym marki Caprese Home Decor (e-caprese.pl) Nabywca  lub Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zakupu i pozostałe saldo na adres e-mail wskazany przy zakupie.
 3. Wydawca ponosi(i)  odpowiedzialność za jakość świadczenia w stosunku do Nabywcy nie będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, (ii) odpowiedzialność za niezgodności vouchera z umową . Nabywca nie będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego  może żądać obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Kupujący będący Konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zgodnie z Rozdziałem 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może żądać naprawy lub wymiany rzeczy na wolną od wad.
 4. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towaru przy użyciu vouchera prezentowego będą rozpatrywane przez Wydawcę po złożeniu pisemnej reklamacji przez Nabywcę lub Użytkownika. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Ustawa Kodeks Cywilny regulują odpowiednio kwestie związane z niezgodnością zakupionego vouchera prezentowego z umową.
 5. Reklamacje mogą być składane na adres e-mail: sklep@e-caprese.pl Podstawą uznania reklamacji Towaru jest potwierdzenie zakupu wysłane do Nabywcy lub Użytkownika po dokonaniu zakupu Towaru.
 6. Wydawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia jej złożenia przez Nabywcę. Wydawca zawiadomi Nabywcę lub Użytkownika o rezultacie przeprowadzonej reklamacji zgodnie z danymi podanymi przez Nabywcę w zgłoszeniu reklamacyjnym.

IV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Nabywca lub Użytkownik jako Administrator danych osobowych przekazuje swoje dane osobowe Wydawcy celem realizacji zakupu lub realizacji vouchera prezentowego zgodnie z uzasadnionym interesem. W związku z powyższym dochodzi do przetwarzania danych osobowych Nabywcy lub Użytkownika przez Wydawcę, który staje się Przetwarzającym dane osobowe.
 2. Podanie danych osobowych przez Nabywcę lub Użytkownika jest całkowicie dobrowolne i jest warunkiem wykonania świadczenia usług, a ich niepodanie uniemożliwi ich realizację.
 3. Dane będą przetwarzane przez Przetwarzającego celem wykonania umowy o świadczenie usług, celach marketingowych oraz celem ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń, zwane dalej jako „prawnie uzasadniony interes Stron”.
 4. Dane będą przechowywane do czasu wykonania umowy/rozwiązania umowy, wycofania przez Nabywcę lub Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do przedawnienia ewentualnych roszczeń, licząc od dnia wykonania umowy/rozwiązania umowy, wycofania przez Nabywcę lub Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, chyba, że prawo Unii lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres.
 5. Nabywcy lub Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
 6. Nabywcy lub Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu przetwarzającego , wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Nabywcy lub Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 8. W związku z wyrażeniem przez Nabywcę lub Użytkownikowi zgody na przetwarzanie danych osobowych można kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Danych Osobowych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pod adresem e-mail: sklep@e-caprese.pl

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabywca wraz z otrzymaniem vouchera prezentowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Nabywca lub Użytkownika poprzez realizacje vouchera prezentowego potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
 3. Wydanie  vouchera prezentowego stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 4. Realizacja vouchera prezentowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 5. Voucher prezentowy jest plikiem w rozszerzeniu PDF wysyłanym w formie elektronicznej na adres e-mail, stanowiącą formę bonu towarowego.
 6. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://www.e-caprese.pl/webpage/voucher.html Wydawca ma obowiązek pokazania i zapoznania Nabywcy z Regulaminem na każde jego żądanie.
 7. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej e-caprese.pl
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10 stycznia 2024 roku.